Dla zachowania przejrzystości działań konsultacji wprowadzono podział na cztery fazy:

Faza startowa

Jest to faza rozpoczynająca konsultacje społeczne. W czasie jej trwania nastąpi zebranie zespołu realizującego projekt, następnie określenie jego podstawowych celów, przygotowanie wstępnego podziału zadań i harmonogramu. Określona zostanie struktura organizacyjna, zakresy kompetencji dla poszczególnych stanowisk, wstępny plan komunikacji. Uzgodnione zostaną podstawowe zasady współpracy pomiędzy NGO. Określone zostaną limity zasobów jakimi dysponuje projekt.

Faza przygotowawcza

Podczas jej realizacji przygotowywane są szczegółowe dokumenty organizacyjne służące usprawnieniu pracy w projekcie. Podczas tej fazy dochodzi do szczegółowego przygotowania planu fazy konsultacji społecznych. Jest to pierwsza oficjalna faza projektu.

Faza działań wewnątrz organizacji integrujących

Podczas tej fazy organizacje integrujące przygotowują materiały do dyskusji w obszarze swojej odpowiedzialności. Efektem tej fazy jest dokument i prezentacja przedstawiające stanowisko NGO w wybranych kwestiach. Produktem pomocniczym jest sprawozdanie w którym NGO opisują w jaki sposób przebiegały konsultacje wewnątrz organizacji.

Faza konsultacji społecznych

Kluczowy etap konsultacji. Jego celem jest wypracowanie konsensusu pomiędzy organizacjami oraz MG.

Konsultacje społeczne będą odbywały się w następujący sposób: dojdzie do prezentacji stanowisk organizacji wypracowanych przez poszczególne Organizacje Integrujące, a następnie dyskusji w zadanym obszarze. Po okresie prac i uzgodnień internetowych dojdzie do ponownego spotkania w celu dyskusji i zatwierdzenia powstałych stanowisk w poszczególnych obszarach tematycznych. Omówione zostanie również podsumowanie konsultacji i wstępna wersja sprawozdania z przebiegu całego procesu. Po tym spotkaniu powstanie finalny dokument konsultacji – „Oficjalne stanowisko sektora NGO” oraz „Sprawozdanie z konsultacji”.

 
Reklama
Szukaj